WSTECZ WSTECZ   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Wniosek o wydanie dowodu osobistego składany w wersji papierowejPodstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego


Wymagane dokumenty:
 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • Kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 • Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, odzwierciedlająca, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy.
 • Fotografia dołączona do wniosku składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.
 • Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, może dołączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, pod warunkiem załączenia do wniosku oryginału orzeczenia o niepełnosprawności.
 • Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, pod warunkiem załączenia do wniosku zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

DO WGLĄDU:

 • Dokument tożsamości wnioskodawcy (dowód osobisty lub ważny paszport).
 • W uzasadnionych przypadkach w celu wyjaśnienia niezgodności organ gminy może żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia, małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

Opłata:
Nie pobiera się


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
30 dni (rzeczywisty termin odbioru dokumentu uzależniony jest od otrzymania dowodów z Centrum Personalizacji Dokumentów MSW Warszawa).


Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:
Wydział: WOK Wydział Obsługi Klienta Urząd Miasta Świdnik, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27 21-040 Świdnik

Nr pokoju: 019

Nr telefonu: +48 (81) 751 76 53

Godziny pracy: Poniedziałek - Środa: od 07:30 do 15:30, Czwartek: od 09:00 do 17:00, Piątek: od 07:00 do 15:00

Sposób załatwienia sprawy:


Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy na terenie RP.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz może złożyć osoba, której pozostało 30 dni lub mniej do ukończenia 18 roku życia.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni składa jeden z rodziców, opiekun prawny lub kurator.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską składa jeden z rodziców.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską składa opiekun prawny lub kurator.Wymóg obecności:

- dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby przy składaniu wniosku.

-nie wymaga się stawiennictwa osoby przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego, która nie ukończyła 5 roku życia.Wniosek na nowy dowód osobisty składa się w przypadku:

-upływu terminu ważności,

-upływu terminu zawieszenia dowodu,

-unieważnienia certyfikatów,

-wymiany dowodu bez warstwy elektronicznej,

-braku certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego,

-braku możliwości identyfikacji i uwierzytelnienia lub złożenia podpisu osobistego,

-kradzieży tożsamości.Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego składa się co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu oraz niezwłocznie w przypadkach:

-zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym (w przypadku niezłożenia wniosku na nowy dowód osobisty, po upływie 4 miesięcy od dnia zgłoszenia zmiany wydany dowód ulegnie unieważneniu),

-zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,

-utraty dowodu,

-uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.


Przyjmowanie wniosków dowodowych od osób, które z powodu choroby , niepełnosprawności lub innej niedającej pokonać się przeszkody odbywa się w miejscu pobyty tej osoby, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu przez opiekuna, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. Jeżeli złożenie wniosku w ww. trybie okaże się nieuzasadnione, odmawia się przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza o konieczności osobistego złożenia wniosku w Urzędzie Miasta w Świdniku.Odbiór dowodu osobistego:

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Dowód osobisty wydany osobie małoletniej, która nie ukończyła 13 roku życia lub osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie odbiera rodzic, opiekun prawn lub kurator.

Dowód osobisty wydany osobie małoletniej, która ukończyła 13 rok życia lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Odbiór dowodu wydanego osobie małoletniej lub ubezwłasnowolnionej wymaga obecności tej osoby, chyba że była ona obecna przy składaniu wniosku.

W przypadku przyjęcia wniosku o wymianę dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy, odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania,

Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania.
Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji administracyjnej o odmowie wydania dowodu osobistego lub decyzji o stwierdzeniu nieważności dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


Procedura:
Uwagi:
Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Klauzula informacyjna
2021-06-16
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
2021-06-16