WSTECZ WSTECZ   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistegoPodstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu


Wymagane dokumenty:
 • Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
 • W przypadku utraty dowodu – paszport lub inny dokument ze zdjęciem
 • W przypadku uszkodzenia- uszkodzony dowód osobisty
Opłata:
nie pobiera się


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje z chwilą zgłoszenia.


Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:
Wydział: WOK Wydział Obsługi Klienta Urząd Miasta Świdnik, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27 21-040 Świdnik

Nr pokoju: 019

Nr telefonu: +48 (81) 751 76 53

Godziny pracy: Poniedziałek - Środa: od 07:30 do 15:30, Czwartek: od 09:00 do 17:00, Piątek: od 07:00 do 15:00

Sposób załatwienia sprawy:
Tryb odwoławczy:
nie przysługuje


Procedura:
Uwagi:
 1. Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza osobiście i niezwłocznie ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Za osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonuje odpowiednio rodzic, opiekun prawny lub kurator.
 3. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
 4. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.
 5. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.
 6. Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu do właściwego organu gminy.


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
2021-06-16
Klauzula informacyjna
2021-06-16