WSTECZ WSTECZ   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludnościPodstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej),
 • Uustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.


Wymagane dokumenty:
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu
 • Pełnomocnictwo
 • Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza (UE) - zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy


 1. Pełnomocnictwo w przypadku działania za pośrednictwem pełnomocnika.
 2. Dowód wpłaty za udzielone pełnomocnictwo.
 3. Dowód wpłaty za wydanie zaświadczenia.
 4. Dowód wpłaty za wydanie wielojęzycznego formularza.

Do wglądu:


 • Dowód osobisty lub  ważny paszport
 • Tytuł prawny do lokalu – w oryginale, do wglądu (w przypadku uzyskiwania informacji o ilości osób osobach zameldowanych w lokalu lub braku zameldowania osób w lokalu).

Opłata:
  1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17 zł.

  2. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa - 17 zł.

  3. Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza - 17 zł.

 1. Opłatę skarbową oraz opłatę za wydanie wielojęzycznego formularza należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Świdnik: PKO BP S.A. O/Świdnik 95 1020 3176 0000 5802 0013 7885

  Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia - od ręki.

Wydanie  formularza wielojęzycznego - w ciągu 7 dni.Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:
Wydział: WOK Wydział Obsługi Klienta Urząd Miasta Świdnik, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27 21-040 Świdnik

Nr pokoju: 018

Nr telefonu: +48 (81) 751 76 49

Godziny pracy: Poniedziałek - Środa: od 07:30 do 15:30, Czwartek: od 09:00 do 17:00, Piątek: od 07:00 do 15:00

Sposób załatwienia sprawy:
Tryb odwoławczy:
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Wojewody Lubelskiego w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.


Procedura:
Uwagi:
 1. Zaświadczenie o zameldowaniu dotyczy wyłącznie jednej osoby.
 2. W przypadku potrzeby uzyskania potwierdzenia wszystkich osób zameldowanych w jednym lokalu, należy złożyć wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności.
 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
 4. Dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia uzyskuje się bezpłatnie po złożeniu wniosku o udostępnienie danych.
 5. Wielojęzyczny formularz nie jest samodzielnym dokumentem, musi być przedkładany jako załącznik do zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy.


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu
      
2020-12-11
Pełnomocnictwo
      
2020-12-11
Klauzula informacyjna
2021-06-23
Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza (UE) - zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy
      
2020-12-11