WSTECZ WSTECZ   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESELPodstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL,
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.


Wymagane dokumenty:
 • Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL


 • Dowód dokonania opłaty od osób, jednostek organizacyjnych i podmiotów mających obowiązek uiszczenia tej opłaty.
 • Pełnomocnictwo w przypadku działania za pośrednictwem pełnomocnika.
 • Dowód wpłaty za udzielone pełnomocnictwo.
 • Dowód wpłaty za udostępnienie danych.
Opłata:
  1. Opłata za udostępnienie danych - 31 zł.
  2. Opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo - 17 zł.
 1. Podmioty, którym nieodpłatnie udostępnia się dane jednostkowe wymienione są w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
  Osoby i jednostki, które wykażą interes prawny w uzyskaniu danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia są zwolnione z opłaty za udostępnienie danych jednostkowych.

  Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

   

  W/w opłaty należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Świdnik : PKO BP S.A. O/Świdnik 95 1020 3176 0000 5802 0013 7885Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 1. Odpowiedzi na wniosek udziela sie w terminie 30 dni, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
 2. Odmowa udostępnienia danych następuje w formie decyzji w terminie 30 dni.


Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:
Wydział: WOK Wydział Obsługi Klienta Urząd Miasta Świdnik, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27 21-040 Świdnik

Nr pokoju: 018

Nr telefonu: +48 (81) 751 76 49

Godziny pracy: Poniedziałek - Środa: od 07:30 do 15:30, Czwartek: od 09:00 do 17:00, Piątek: od 07:00 do 15:00

Sposób załatwienia sprawy:
Tryb odwoławczy:
Od decyzji o odmowie udostępnienia danych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL służy stronie wniesienie odwołania do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem tutejszego Urzędu, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Procedura:
Uwagi:
 1. Dane ze z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL udostępnia się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu.
 2. Dane z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL udostępnia się osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą interes prawny, innym osobom i podmiotom - jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą.
 3.  W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, postępowanie sądowe w sprawie: nabycia spadku, zniesienia współwłasności, o ochronę dóbr osobistych.
 4.  Na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu udostępnia się dane jednostkowe. Przez dane jednostkowe należy rozumieć: dane dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
 5.  Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 6. W przypadku potrzeby uzyskania potwierdzenia faktu zameldowania wszystkich osób w jednym lokalu, należy złożyć wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności i dołączyć oświadczenia wszystkich pełnoletnich osób, o wyrażeniu zgody na udostępnienie ich danych osobowych.
 7. Dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia uzyskuje się bezpłatnie i po złożeniu wniosku o udostępnienie danych.


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
2021-06-23
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
2020-12-11